Jak założyć działalność

Data: 25-09-2012
Jak założyć działalność

Podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek jest marzeniem coraz to większej liczby ludzi i coraz większej liczbie ludzi to się udaje. Przyszła kolej na Ciebie. Już dość rozważań, trzeba przystąpić do realizacji pomysłu. Trzeba będzie wykazać wiele spraw formalnych.

Aby założyć własną firmę trzeba przejść przez kilka etapów:

I. Znalezienie pomysłu na przedsiębiorstwo

W oparciu o posiadane predyspozycje, umiejętności i zainteresowania oraz potrzeby rynku należy poszukiwać pomysłu na działalność gospodarczą

II. Pozyskanie kapitału

Bardzo ważną sprawą jest posiadanie bazy materialnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Musisz mieć miejsce i środki do jej prowadzenia. Wymaga to określonych funduszy, najlepiej własnych. Można też tworzyć bazę z kapitałów obcych(kredyty) i gospodarować wypożyczonymi środkami. Zwróć uwagę na pełne wykorzystanie posiadanych środków trwałych i obrotowych, bo to zwiększa rentowność.

III. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa i jego rejestracja\r\nKolejnym krokiem przy podejmowaniu działalności gospodarczej jest wybór formy prawnej przedsiębiorstwa a następnie załatwienie formalności związanych z obowiązkami, jakie powstają przy tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego.

Działalność gospodarcza wymaga zachowania warunków określonych przepisami prawa. Określa, które podstawy prawne będą dotyczyły Twojej działalności. Przedsiębiorcy są rejestrowani w rejestrze przedsiębiorców, który jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Zamówienie pieczęci firmowej

Po załatwieniu formalności związanych z wpisaniem przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców należy zamówić wykonanie pieczątki firmowej, która będzie potrzebna przy załatwianiu innych spraw związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

V. Uzyskanie numeru statystycznego REGON

Każde nowo powstające przedsiębiorstwo otrzymuje swój statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON. Numer ten jest dziewięciocyfrowy. Pozwala zidentyfikować każde przedsiębiorstwo i powinien być przez nie wykorzystywany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. Numer identyfikacyjny REGON wydaje urząd statystyczny.

VI. Założenie rachunku bankowego

Przedsiębiorstwa otwierają rachunki bankowe w wybranym banku. Rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych w banku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za jego pośrednictwem, a także wykazuje na bieżąco stan środków pieniężnych posiadanych w banku.

VII. Obowiązki w zakresie podatków Fakt powstania przedsiębiorstwa i rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być zgłoszony do właściwych urzędów skarbowych w celu ustalenia obowiązku podatkowego. Do podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność właściwy jest urząd skarbowy wg miejsca ich zamieszkania, dla pozostałych podatków (podatek akcyzowy, VAT, dochodowy od pracowników i od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą właściwy jest urząd skarbowy wg głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiadomienie następuje przez wypełnienie właściwych formularzy i złożenie ich w urzędzie skarbowym. Każdy podatnik otrzymuje pisemne potwierdzenie rejestracji i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

VIII. Obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym

Dokonanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz osobowych i majątkowych jest podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy.

Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z mocy prawa podlegają:

  • osoby      prowadzące działalność gospodarczą
  • osoby      zatrudnione na podstawie umów o pracy oraz na umowie zlecenia.

Zawarcie tych ubezpieczeń powstaje z mocy prawa z chwilą nawiązania stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem.

IX. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownikówObowiązki na etapie przyjmowania pracownika dotyczą:

  • pisemnego      zawiadomienia właściwego inspektora pracy i państwowego inspektora      sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o      przewidywanej liczbie pracowników
  • zgłoszenia      pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS
  • pełnienie      roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów      otrzymywanych przez pracownika
  • zapewnienia      pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • prowadzenia      dokumentacji osobowej pracowników.

Gdy wszystkie kwestie związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej zostaną rozwiązane, rozpoczynając działalność możesz przygotować uroczyste otwarcie, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi na Twoim terenie.