Wyniki naboru

Data: 28-12-2020
Wyniki naboru

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" Edycja 2021 wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

 

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

ROBOSFERA Marta Kubacka-Ignaciuk

UNIXsupport.pl

MOLLUSCOO COSMETICS&LABS Sp.z o.o.

PAWEŁ GUTFRAŃSKI

CHANGE4YOU Anna Suchocka

BOOT CAMP Academy Sp.z o.o.

Webtechnika Sp. z o.o.

pracoffnia Katarzyna Rucińska

Nice Group Sp. z o.o.

FIZJOTERAPIA Magdalena Głód

SMART INVESTEMNTS Sp.z o.o.

ABP MARKETING AGENCY

Pracownia Zapachu Emilia Witucka

KATARZYNA ZALEWSKA

CLEVER Barbara Przybyła


Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.